உயிர் எழுத்துக்கள் இன எழுத்துக்கள்/Vowels are pairs


இன எழுத்துக்கள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து வரும் உயிர் எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடம் ஒலியமைப்பு, ஒலியளவு பொருள் இவற்றைக் கொண்டு இன எழுத்துக்களாகவும் கருதப்படும். பொருளால், ஒலியால், இடத்தால் ஒத்திருப்பதால் இவை ஒரே இனமாகக் கருதப்படும்..
உயிர் எழுத்துக்களை இனமாக அடையாளம் கண்டு கொள்வதால் அவற்றை வரிசைப் படுத்தி எழுத வசதியாகிறது.

 • அ,ஆ
 • இ,ஈ
 • உ,ஊ
 • எ,ஏ
 • ஒ,ஓ

ஆகியவை, பிறக்கும் இடம் ஒலியமைப்பு, ஒலியளவு பொருள் என்று அனைத்திலும் ஒத்துப் போவதால் ஒரே இனமாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.

 • ஐ இ

ஒலியாலும், இடத்தாலும் இவை ஒரே இனமாகக் கருதப்படும்.

 • ஐ,இ, ஒள, உ

ஒலியாலும், இடத்தாலும் இவை ஒரே இனமாகக் கருதப்படும்.

 • ஒள,உ

என்ற உயிர் எழுத்துக்கள் தங்களின் ஒலியால் மொழிக்கே ஒரு அடிக்கல்லாக அமைகின்றன.

The vowels are paired with each other. the vowels are pairs because they look and sound the same, they can also mean similar thing.They then take the beginning of the word. These vowels are also paired based on their sound and their place in the word. In conclusion the vowels takes the main stage in the Tamil language. They act as a foundation for the language with their sound

 • அ(ah), ஆ(aa)
 • இ(ea),ஈ(ee)
 • உ(wu),ஊ(ooh)
 • எ(eh) , ஏ(ay)
 • ஒ(oh) ,ஓ(ooh)

They are pairs because of their similar look, similar sound, similar meaning, the duration of the sound.

 • ஐ(ie) , இ(ea)

They are considered pairs because of their sound and their place in the word.

 • ஓள(ow) and உ(ooh)

They are considered pairs because of their sound and their place in the word.

Advertisements
Categories: உயிர் எழுத்துகள், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: