ஏகார மெய்


உயிர் ஏழுத்துக்களின் எட்டாவது எழுத்து “ஏ” பதினெட்டு மெய் ஏழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஏழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஏ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் ஏழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக  மாறுகின்றன.

The eighth Tamil vowel “ஏ” (ay) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஏ” (ay) and have a longer sound duration of two seconds.உயிர்மெய்8

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் இரட்டைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும் இது எல்லா மெய் ஏழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called double horn preceding them indicating longer sound duration. It applies to all the cosonants.Print

”ஏ”(ay) is prounced as ay like in the word hay

க்+ஏ=கே ik+ay=kay as in cape
ங்+ஏ= ஙே ing+ay=ngay
ச்+ஏ=சே ich+ay=chay chay as in chase
ஞ்+ஏ= ஞே inj+ay=njay
ட்+ஏ= டே it+ay=tay tay as in taste
ண்+ஏ= ணே iNn+ay=Nnay Nnay as in
த்+ஏ= தே ith+ay=thay
ந்+ஏ= நே inth+ay=Nay Nay as in nape
ப்+ஏ= பே ip+ay= pay pay as in pay
ம்+ஏ= மே im+ay=may may as in maybe
ய்+ஏ= யே iy+ay=yay as in yay
ர்+ஏ= ரே ir+ay=ray ray as in ray
ல்+ஏ= லே il+ay=lay lay as in late
வ்+ஏ= வே iv+ay=vay vay as in weigh
ழ்+ஏ= ழே izhl+ay=
ள்+ஏ= ளே ILl+ay=Illay
ற்+ஏ= றே irr+ay= irray
ன்+ஏ= னே in+ay =nay nay as in name

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: