மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words


இரு எழுத்துச் சொற்கள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ”
wu

woo

eh

ay

aa

Two letter words

The vowels for review are ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ண்”

INN

The consonant letter for review “ண்”

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும். மெய்யெழுத்து “ண்” சொல்லின் இறுதியில் வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

  • ஆண் (male)
  • உண் (to eat)
  • ஊண்(food)
  • எண் (number)
  • ஏண்(strength)

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle and at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ண்” This has a hard sound. This letter interacts with certain vowels to make two letter words.

  • ஆண்-aaInn (male)
  • உண் -wuINn(to eat)
  • ஊண் -oohINn(food)
  • எண்-ehINn (number)
  • ஏண் -ayINn(strength)

ண் வார்த்தைகள்

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: