மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words ending with “ன்”


மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

The vowels for review are “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

a

wu

woo

ow

eh

ee

ea

ay

aa

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ன்”

The consonant letter for review “ன்”

innSmall

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ன்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ன்” This letter joins with certain vowels to make two letter words. They are

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

ன் வார்த்தைகள்

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் ஆகியச் சொற்கள் செய்யுளில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது.

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் are only used in classical poems called cheyyuLL

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: