மெய் எழுத்துக்கள்


மெய் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்களைச் சார்ந்து இயங்கும். மெய் எழுத்துக்கள் மொத்தம் பதினெட்டு.
மெய் எழுத்துக்கள் க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,,ள்,ற்,ன் ஆகியவை ஒலிப்பதற்கு அரை மாத்திரை அதவாது அரை வினாடி நேரம் எடுத்துக் கொள்கின்றன. அதனால் அவை ஒற்று என்று அழைக்கப் படுகின்றன.

மெய் எழுத்துக்கள் தங்களின் ஒலியைப் பொறுத்து வல்லினம், மெல்லினம்,இடையினம் என்று மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படும். வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு. க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் வல்லின எழுத்துக்களாகும். இந்த எழுத்துக்களின் உச்சரிப்ப்பு வலுவான மூச்சுக்காற்று கொடுக்கும் அழுத்தத்தால் வலுமையாக இருக்கும். மெல்லின எழுத்துக்களும் ஆறு தான். ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் ஆகியவை மெல்லின எழுத்துகள் ஆகும். மெல்லிய ஓசைக் கொண்ட இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்க அதிக முயற்சி தேவையில்லை இடையின எழுத்துக்களும் ஆறு எழுத்துக்கள் தான். ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் ஆகியவை இடையின எழுத்துக்கள். இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்கத் தேவையான முயற்சி நடுத்தரமாக இருக்கும். ஒலி ஓசையும் கடினமாகவோ அல்லது மென்மையாகவோ இல்லாமல் இடையில் வரும்.

வல்லின எழுத்துக்களுக்கு மெல்லின எழுத்துக்கள் இனமாக வரும்.முயற்சியாலும் ஒலியாலும் பொருளாலும் இவை இன எழுத்துக்களாகக் கருதப் படுகிறது.

  • க்- ங்
  • ச்-ஞ்
  • ட்-ண்
  • த்-ந்
  • ப்-ம்
  • ற்-ன்

மெல்லின எழுத்துக்கள் கால அளவு,பொருள் இதனால் ஒரு இனமாகக் கருதப்படும்.

  • ய்- ர்
  • ல்-வ்
  • ழ்-ள்

This slideshow requires JavaScript.

#gallery-931-1-slideshow .slideshow-slide img {
max-height: 410px;
/* Emulate max-height in IE 6 */
_height: expression(this.scrollHeight >= 410 ? ‘410px’ : ‘auto’);
}

Tamil consonants are dependent on the vowels. There are eighteen consonants.The consonants க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள்,ற்,ன் are categorized on the basis of their sounds. They take half a second to pronounce. They are called ottru.

Apart from the letter duration the consonants are catagorised based on how hard or soft they pronunce. க்,ச்,ட்,த்,,ப்,ற் letters have a hardness to the sound when we pronounce them. They are called vallinam. ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ப் letters have a softness to the sound when we pronounce and does not require a lot of effort. They are called mellinam. The letters. ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் have a sound that is in between hardness and softness. They are called idaiyinam.

The hard sounding letters (vallinam) will have the soft sounding letters(mellinam) as their pairs. The sound and the meaning makes them pairs.

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

மெய் எழுத்துக்கள் was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை, Review | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: