உகார உயிர்மெய்


உயிர் எழுத்துக்களின் ஐந்தாவது எழுத்து “உ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “உ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் ஒருமாத்திரைக் கொண்டு ஒலிக்கும் குறிலாக மாறுகின்றன.
 உகார உயிர்மெய்கள்The fifth Tamil vowel “உ”(wu) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel”உ”(wu) and have a shortersound duration of one second.

எப்படி மாறுகிறது?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தோடு சுற்று, விழுது, இருக்கை என்று சொல்லப்படும் ஏதாவது ஒரு குறீயீடு  சேரும். க்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் , ஆகியவை சுற்றுக் குறீயீட்டை ஏற்றுக் கு,டு,மு,ரு,ழு,ளு என மாறும். ங்.ச்.ப்,ய்,வ்  ஆகியவை  விழுது என்றக் குறியீட்டை சேர்த்துக் கொண்டு ஙு,சு,  பு,யு,வு  என மாறும்.ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ள்,ற்,ன் ஆகியவை இருக்கை என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு ஞு,ணு,து,நு,லு,ளு,று, னு என மாறும்.

உகாரக் குறியீடுகள்
The consonants will have have any one of these symbols: curve, aerial root and seat. The consonants க்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் will have  the curve symbol and  change like கு,டு,மு,ரு,ழு,ளு.  The letters ங்.ச்.ப்,ய்,வ் will take the aerial root symbol and change ஙு,சு,  பு,யு,வு  like this. The consonants ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ள்,ற்,ன் will have the symbol called seat and change in to ஞு,ணு,து,நு,லு,ளு,று, னு.

 1. க்+உ= கு   ik+wu=ku  ku as in kufi
 2. ங்+உ= ஙு  ing+wu=nguu
 3. ச்+உ= சு   ich+uu=chu  su as in sew
 4. ஞ்+உ= ஞு   inj+wu=njnu
 5. ட்+உ= டு    it+wu=tu  tu as in to
 6. ண்+உ= ணு  iNn+wu+Nnuu Nnuu as in canoe
 7. த்+உ= து   ith+wu=thu Thu as in enthusiasm
 8. ந்+உ= நு  inth+wu=Nu Nu as in noodle
 9. ப்+உ= பு  ip+wu= pu  pu as in put
 10. ம்+உ= மு   im+wu=mu mee as in meet
 11. ய்+உ= யு   iy+wu=yu   yu as in you
 12. ர்+உ= ரு   ir+wu=ru  ru as in rude
 13. ல்+உ= லு   il+wu=lu  lee as in leap
 14. வ்+உ= வு  iv+wu=vu vee as in weep
 15. ழ்+உ= ழு   izhl+wu=zhlu
 16. ள்+உ= ளு   ILl+wu=Illu illu as in illusion
 17. ற்+உ= று   irr+wu= rree   ree as in read
 18. ன்+உ= னு   in+wu =nee nee as in need
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: