ஊகார உயிர்மெய்


உயிர் எழுத்துக்களின் ஆறாவது எழுத்து “ஊ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஊ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக மாறுகின்றன.
 ஊகார உயிர்மெய்
The sixth Tamil vowel “ஊ” (ooh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஊ” (ooh) and have a longer sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

ஊகாரக் குறியீடுகள்
புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தோடு  கூட்டு,சுழிச்சுற்று,  இருக்கைக்கால்  கொண்டை என்று சொல்லப்படும் ஏதாவது ஒரு குறீயீடு  சேரும். க்  என்ற மெய்உஎழுத்து கூட்டு என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு  கூ என்று வரும். ங் ,ச்,ப்,ய்,வ், ஆகியவை சுழிச்சுற்றுக் குறீயீட்டை ஏற்று ஙூ,சூ,பூ, யூ,வூ  என மாறும்.  ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ற்,ன் ஆகியவை இருக்கைக்கால்   என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு ஞூ,ணூ,தூ,நூ,லூ.றூ,னூ என மாறும்.ச்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் ஆகியவை கொண்டை என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு சூ,டூ, மூ,ரூ,ழூ,ளூ என மாறும்

The consonants will have have any one of these symbol accesstion,curled curve, legged sea and crest. The consonant   க்  will be joined with a symbol called  accession and become   கூ. The consonants ங் ,ச்,ப்,ய்,வ்,will have  the curled  curve symbol and  change like ஙூ,சூ,பூ, யூ,வூ.  The consonants ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ற்,ன் will have the symbol called  legged seat and change in to  ஞூ,ணூ, தூ,நூ,லூ.றூ,னூ. The consonants ச்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் will have a symbol  crest on them and  will turn like சூ,டூ, மூ,ரூ,ழூ,ளூ.

”ஊ”(ooh) is prounced as ooh like in the word too

 1. க்+ஊ= கூ   ik+ooh=koo  koo as in cuckoo
 2. ங்+ஊ= ஙூ  ing+ooh=ngoo
 3. ச்+ஊ= சூ   ich+ooh=choo  choo as in chooser
 4. ஞ்+ஊ= ஞூ   inj+ooh=njoo
 5. ட்+ஊ= டூ    it+ooh=too  too as in too
 6. ண்+ஊ= ணூ  iNn+ooh=Nnoo Nnoo as in noodle
 7. த்+ஊ= தூ   ith+ooh=thoo
 8. ந்+ஊ= நூ inth+ooh=Noo Noo as in noon
 9. ப்+ஊ= பூ  ip+ooh= poo  poo as in pool
 10. ம்+ஊ= மூ   im+ooh=moo moo as in moon
 11. ய்+ஊ= யூ   iy+ooh=yoo
 12. ர்+ஊ= ரூ   ir+ooh=roo  roo as in rune
 13. ல்+ஊ= லூ   il+ooh=loo  loo as in loop
 14. வ்+ஊ= வூ  iv+ooh=voo  voo as in voodoo
 15. ழ்+ஊ= ழூ   izhl+ooh=zhloo
 16. ள்+ஊ= ளூ   ILl+ooh=Illoo
 17. ற்+ஊ= றூ   irr+ooh= irroo
 18. ன்+ஊ= னூ  in+ooh =noo noo as in snood
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: